Rok:
Status: Razmatran i upućen u javnu raspravu
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva, te Odluka o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo.
Tema programirana: 25.09.2019.
Tema realizirana: 25.09.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Potrebno je, vezano za planiranje sredstava u Budžetu Grada Sarajeva za 2020. godinu za ovu namjenu predložiti program za njihovu realizaciju u 2020. godini.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik