Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Odluka o održavanju grobalja lokalnog značaja na području Grada Sarajeva
Tema programirana: 27.01.2016.
Tema realizirana:
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Načelnika Općine Novo Sarajevo


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik