Rok:
Status: Usvojen
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Član 16. i 17. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 27.01.2016.
Tema realizirana: 27.01.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Načelnika Općine Novi Grad Sarajevo
Komisija za Statut i akte je predložila izmjenu forme predloženog akta što je Predlagač i uradio i predložio Gradskom vijeću razmatranje informacije.
Informacija primljena k znanju.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik