Rok:
Status: Razmatran i upućen u javnu raspravu
Forma: Nacrt
Razlog: Godišnja aktivnost kojom se programiraju aktivnosti u oblasti međunarodne saradnje.
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 25.10.2023.
Tema realizirana: 25.10.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Osnovne smjernice i aktivnosti koje se predviđaju realizovati.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za međunarodnu suradnju