Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 25.01.2017.
Tema realizirana: 28.06.2017.
Napomena:

Na prijedlog Komisije za međunarodnu suradnju usvojen zaključak.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za međunarodnu suradnju