Rok:
Status: Razmatran i upućen u javnu raspravu
Forma: Nacrt
Razlog:
Pravna osnova: Strategija međunarodne saradnje Grada Sarajeva za period 2011. – 2015. godina i član 87. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 23.11.2016.
Tema realizirana: 23.11.2016.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za međunarodnu suradnju