Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Strategija međunarodne saradnje Grada Sarajeva za period 2011. – 2015. godina i član 87. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 27.01.2016.
Tema realizirana: 27.01.2016.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za međunarodnu suradnju