Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Godišnja aktivnost kojom se programiraju aktivnosti u oblasti međunarodne saradnje.
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 21.12.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi i prijedlog Programa izrađen na osnovu utvrđenog nacrta i prihvaćenih rješenja proizašlih iz javne rasprave.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za međunarodnu suradnju