Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Godišnja aktivnost kojom se programiraju aktivnosti u oblasti međunarodne saradnje.
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 26.10.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Osnovne smjernice i aktivnosti koje se predviđaju realizovati.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za međunarodnu suradnju