Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.10.2021.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Osnovne smjernice i aktivnosti koje se predviđaju realizairati.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za međunarodnu suradnju