Rok:
Status: Razmatran i upućen u javnu raspravu
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 28.10.2020.
Tema realizirana: 30.11.2020.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Osnovne smjernice i aktivnosti koje se predviđaju realizairati.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za međunarodnu suradnju