Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Član 91. i 95. Statuta Grada Sarajeva i 141. stav 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva - Prijedlog za promjenu Statuta Grada Sarajeva sa tekstom nacrta odluke o promjeni Satatuta Grada Sarajeva može podnijeti jedna trećina od ukupnog broja gradskih vijećnika, odnosno Gradonačelnik.
Tema programirana: Po prijedlogu Gradonačelnika ili grupe od jedne trećine gradskih vijećnika
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Materijal sadrži prijedlog da Gradsko vijeće razmotri razloge za izmjenu Statuta i predložena rješenja navedena i obrazložena u tekstu nacrta odluke o promjeni Statuta, i prihvati da se, u skladu s tim, a prema proceduri propisanoj u Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sarajeva, član 50. i 141. stav 2. pokrene procedura promjene Statuta Grada Sarajeva, a može sadržavati i prijedlog za raspisivanje referenduma za promjenu Statuta Grada Sarajeva prema upućenom prijedlogu, i to prije konačnog odlučivanja o dostavljenom prijedlogu i, u skladu s odlukom Gradskog vijeća, upućivanja materijala Komisiji za Statut i akte na dalje postupanje.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Jedna trećina gradskih vijećnika ili Gradonačelnik