Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Svrha predlaganja materijala je u statutarnoj obavezi sačinjavanja materijala ove vrste i sadržine.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Politika i smjernice za provođenje politike koju Grad Sarajevo planira poduzeti do kraja mandata s ciljem poboljšanja ukupnog stanja u gradu Sarajevu.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica