Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog - Skraćeni postupak
Razlog: Upoznavanje Gradskog vijeća sa Planom rada za 2023. godinu.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva, zakoni i drugi propisi.
Tema programirana: 22.02.2023.
Tema realizirana: 22.02.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Plan rada Grada za 2023. godinu bazirat će se na izvršavanju Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2023. godinu, kao i izvršavanju programskih ciljeva definisanih zaključcima Gradskog vijeća Grada Sarajeva i obaveza koje proističu iz Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica