Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Upoznavanje Gradskog vijeća sa Planom rada za 2022. godinu
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva, zakoni i drugi propisi.
Tema programirana: 26.01.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Plan rada Grada za 2022. godinu bazirat će se na izvršavanju Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2022. godinu, kao i izvršavanju programskih ciljeva definisanih zaključcima Gradskog vijeća Grada Sarajeva i obaveza koje proističu iz Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica