Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 29.03.2017. , 26.07.2017., 25.10.2017.
Tema realizirana: 26.07.2017.
Napomena:

Periodični izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje usvojen na Osmoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 25.10.2017. godine.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik