Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: U toku i po konstituisanju Gradskog vijeća
Tema realizirana:
Napomena:

Odluka o izboru predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva (Dr. Igor Gavrić) -01-02-183/17;
Odluka o izboru zamjenice Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva (Mira Jurić) -01-02-186/17 ;
Odluka o izboru zamjenice Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva; (Edina Gabela) - 01-02-187/17;
Odluka o izboru članova Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Sarajeva - 01-02-188/17;
Odluka o izboru Gradonačelnika Grada Sarajeva (Abdulah Skaka) - 01-02-189/17;
Odluka o izboru zamjenika Gradonačelnika Grada Sarajeva (Ivica Šarić) - 01-02-193/17;
Odluka o izboru zamjenika Gradonačelnika Grada Sarajeva (Milan Trivić) -01-02-194/17;
Odluka o izboru članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva -01-02-301/17;
Odluka o izboru članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva; 01-02-589/17


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: ''Službene novine Kantona Sarajevo'' broj 7/17 od 16.02.2017. godine (Dr. Igor Gavrić) -01-02-183/17; (Mira Jurić) -01-02-186/17; (Edina Gabela) - 01-02-187/17; 01-02-188/17; (Abdulah Skaka) - 01-02-189/17; (Ivica Šarić) - 01-02-193/17;(Milan Trivić) -01-02-194/17; ''Službene novine Kantona Sarajevo'' broj 9/17 od 02.03.2017. godine, -01-02-301/17; ''Službene novine Kantona Sarajevo'' broj 13/17 od 06.04.2017. godine- 01-02-589/17

Predlagač teme: