Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 29.03.2017. , 25.10.2017.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja