Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Godišnja aktivnost iz Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva.
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva, a u vezi sa članom 8. stav 1. Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/22).
Tema programirana: 25.01.2023.
Tema realizirana: 25.01.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Odlukom se utvrđuje visina novčanog iznosa uz Nagradu u 2023. godini


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/23 od 09.02.2023. godine

Predlagač teme: Administrativna komisija Gradskog vijeća