Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Godišnja aktivnost iz Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva.
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva, a u vezi sa članom 6. Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”.
Tema programirana: 26.01.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Odlukom se utvrđuje visina novčanog iznosa uz Nagradu u 2021. godini.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Administrativna komisija Gradskog vijeća