Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva, a u vezi sa članom 6. Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”.
Tema programirana: 27.01.2021.
Tema realizirana: 27.01.2021.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Odlukom se utvrđuje visina novčanog iznosa uz Nagradu u 2021. godini.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/21 od 11.02.2021. godine.

Predlagač teme: Administrativna komisija Gradskog vijeća