Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Član 26. Statuta Grada Sarajeva, a prema Odluci o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”.
Tema programirana: 29.01.2020.
Tema realizirana: 29.01.2020.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Odlukom se utvrđuje visina novčanog iznosa uz Nagradu u 2020. godini.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 05/20 od 13.02.2020. godine.

Predlagač teme: Administrativna komisija Gradskog vijeća