Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. Statuta Grada Sarajeva, a prema Odluci o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”.
Tema programirana: 30.01.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Odlukom se utvrđuje visina novčanog iznosa uz Nagradu u 2019. godini.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Administrativna komisija Gradskog vijeća