Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 16. stav 1. i član 74. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: Po prijedlogu Gradonačelnika
Tema realizirana: 20.02.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Utvrđivanje manifestacija od interesa za Grad Sarajevo u oblasti sporta, te kriterija i postupka za njihovo finansiranje iz Budžeta Grada Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/19 od 07.03.2019. godine.

Predlagač teme: Gradonačelnik