Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Grad Sarajevo tradicionalno doprinosi organizaciji kulturnih manifestacija pružanjem finansijske podrške sredstvima iz Budžeta Grada Sarajeva. Primjetno je da se povećao broj kulturnih manifestacija koje ispunjavaju opće i posebne kriterije, a nisu utvrđene ranijom Odlukom. Stoga, ukazala se potreba za donošenjem nove Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo.
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Odluka utvrđuje kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i način njihovog sufinansiranja, te definiše opće i posebne kriterije u skladu s kojima se navedene manifestacije sufinansiraju sredstvima iz Budžeta Grada Sarajeva. Navodi postupak podnošenja zahtjeva i prateće dokumentacije koju podnosi organizator manifestacije. Definiše se uloga nadležne gradske službe i Savjeta za kulturu kojeg imenuje gradonačelnica, a čije se stručno mišljenje dostavlja gradonačelnici na dalje postupanje. Navodi obavezu podnošenja izvještaja o namjenskom utrošku sredstava od strane organizatora po završetku manifestacije. Utvrđene kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo značajno doprinose afirmaciji grada Sarajeva, ali i razvoju kulture na području cijele Bosne i Hercegovine.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica