Rok:
Status: Razmatran i upućen u javnu raspravu
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. i član 74. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: Po prijedlogu Gradonačelnika.
Tema realizirana: 25.09.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Prijedlog dana koji bi se proglašavao Danom osnivanja Grada Sarajeva, a na osnovu komunikacije sa relevantnim institucijama, te prijedlog za način obilježavanja ovog dana.
(Prijedlog zaključka kojim Gradsko vijeće upućuje Nacrt Odluke u javnu raspravu).
*****
Nacrt Odluke o utvrđivanju datuma obilježavanja Dana osnivanja Sarajeva


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik