Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. i član 74. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: Po prijedlogu Gradonačelnika.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Prijedlog dana koji bi se proglašavao Danom osnivanja Grada Sarajeva, a na osnovu komunikacije sa relevantnim institucijama, te prijedlog za način obilježavanja ovog dana.
(Prijedlog zaključka kojim Gradsko vijeće upućuje Nacrt Odluke u javnu raspravu).


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik