Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Realizacija strateških ciljeva zajednice, vezanih za razvoj kulture kao katalizatora ukupnog razvoja.
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. i član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.04.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Formulacija aktivnosti kojima će Grad Sarajevo ostvariti saradnju i dati potporu institucijama u oblasti kulture i kreativne ekonomije u Gradu Sarajevu, koristeći dobre prakse iz EU i okruženja u smislu formulacije pravnog i institucionalnog okvira, te financijskih poticjanih instrumenata primjenjivih u Gradu Sarajevu na području potpornih mehanizama.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica