Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Opisani u naslovu teme
Pravna osnova: Projekat CHIMERA+
Tema programirana: 23.02.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Grad Sarajevo u okviru projekta Chimera+ koji implementira u saradnji sa SERDOM i radnom grupom koju čine predstavnici institucija kulture i kreativnih industrija, izrađuje Strateški akcioni plan za jačanje institucija kulture i kreativnih industrija. Akcioni plan će poslužiti kao osnov za implementaciju aktivnosti i projekata iz ovih oblasti.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica