Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova:
Tema programirana: 26.02.2020.
Tema realizirana: 26.02.2020.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/20 od 12.03.2020. godine.

Predlagač teme: Gradonačelnik