Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog:
Pravna osnova: Za sve predložene akte kojima se odlučuje o planskim dokumentima pravna osnova je sadržana u Zakonu o prostornom uređenju, Statutu Grada, te Urbanističkom planu za urbano područje grada Sarajeva. Dokumenti za koje nije u podnožju naveden predlagač, uvršteni su u Nacrt Programa na prijedlog Gradonačelnika
Tema programirana: 29.06.2016.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik