Rok: februar
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 24.02.2016.
Tema realizirana: 24.02.2016.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj: ''Službene novine Kantona Sarajevo'' broj 11/16 od 17.03.2016. godine

Predlagač teme: Gradonačelnik