Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 29.01.2020. godine, usvojilo je Zaključak broj: 01-GV-02-168/20, kojim je razmotrilo Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Kvadrant C - Marijin Dvor“ sa Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Kvadrant C - Marijin Dvor“ i iste uputilo na javni uvid i javnu raspravu.
Pravna osnova: Član 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prstornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/18), član 16. stav 1. tačka 1. i član 26. stav 1. tačka 2. Stuatuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08 - prečišćeni tekst).
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Cilj izrade Plana je preispitivanje prostornih mogućnosti područja za interpolaciju nove gradnje uvažavajući postojeće stanje, planiranje kvalitetnijeg saobraćajnog rješenja, opremanje područja društvenom infrastrukturom, te potrebnom mrežom komunalne i energetske infrastrukture.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica