Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Za sve predložene akte kojima se odlučuje o planskim dokumentima pravna osnova je sadržana u Zakonu o prostornom uređenju, Statutu Grada, te Urbanističkom planu za urbano područje grada Sarajeva. Dokumenti za koje nije u podnožju naveden predlagač, uvršteni su u Nacrt Programa na prijedlog Gradonačelnika
Tema programirana: 27.01.2016.
Tema realizirana: 27.07.2016.
Napomena:

Na 38. sjednici Gradskog vijeća tema iz prijedloga preinačena ponovo u nacrt. Akt razmatran i upućen u javnu raspravu. (27.04.2016. godine)
Na 41. sjednici Gradskog vijeća tema razmatrana u formi prijedloga i usvojena Odluka.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: ''Službene novine Kantona Sarajevo'' broj 32/16 od 11.08.2016. godine

Predlagač teme: Gradonačelnik