Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Halilovići I“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 51/14 i 7/18).
Pravna osnova: Član 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prstornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/18), član 16. stav 1. tačka 1. i član 26. stav 1. tačka 2. Stuatuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08 -prečišćeni tekst).
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Plan se radi u cilju urbanog uređenja prostora kroz preispitivanje prostornih mogućnosti za novu izgradnju, integraciju zatečenog građevinskog fonda, uz mogućnost rekonstrukcije i zamjne građevinskog fonda, opremanje adekvatnom društvenom, saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom, uvažavajući postojeću parcelaciju i vlasničke odnose.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica