Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Gradsko vijeće Grada Sarajeva na sjednici održanoj 17.12.2019. godine, usvojilo je zaključak broj: 01-GV-02-1387/19, kojim je razmotrilo Nacrt Odluke o usvajanju regulacionog plana „Brdo Hrasno“ sa Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Brdo Hrasno“ i iste uputilo na javni uvid i javnu raspravu.
Pravna osnova: Član 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/18), član 16. stav 1. tačka 1. i član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08 - prečišćeni tekst).
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Planom su stvorene prostorne mogućnosti za interpolaciju nove gradnje uvažćavajući postojeće stanje, planiranje kvalitetnijeg saobraćajnog rješenja, opremanje područja društvenom infrastrukturom, te potrebnom mrežom komunalne i energetske infrastrukture.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica