Rok:
Status: Usvojen
Forma: Nacrt
Razlog:
Pravna osnova: Za sve predložene akte kojima se odlučuje o planskim dokumentima pravna osnova je sadržana u Zakonu o prostornom uređenju, Statutu Grada, te Urbanističkom planu za urbano područje grada Sarajeva. Dokumenti za koje nije u podnožju naveden predlagač, uvršteni su u Nacrt Programa na prijedlog Gradonačelnika
Tema programirana: 23.11.2016.
Tema realizirana:
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Načelnika Općine Novi Grad Sarajevo, a prema obrazloženju Gradonačelnika, broj 01-05-
3006/15 od 15.07.2015. godine i dopune obrazloženja, broj 01-05-36167/15 od 14.09.2015. godine


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik