Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most VI“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 46/12, 28/13 i 7/18).
Pravna osnova: Član 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 1/18), član 16. stav 1. tačka 1. i član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 - prečišćeni tekst).
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Cilj izrade Plana je obezbijediti provedbeno-plansku dokumentaciju usaglašenu sa namjenom Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine, prema kojoj se u namjenu prostora u obuhvatu Plana, pored radno-poslovne, uvodi i stambena namjena.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica