Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most I“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 14/14 i 7/18).
Pravna osnova: Član 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prstornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/18), član 16. stav 1. tačka 1. i član 26. stav 1. tsčka 2. Stuatuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08 - prečišćeni tekst).
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Cilj izrade ovog Plana je obezbijediti provedbenu plansku dokumentaciju usaglašenu sa namjenom Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine, prema kojoj se, pored radno-poslovne, uvodi i stambena namjena.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica