Rok:
Status: Razmatran i upućen u javnu raspravu
Forma: Nacrt
Razlog:
Pravna osnova: Za sve predložene akte kojima se odlučuje o planskim dokumentima pravna osnova je sadržana u Zakonu o prostornom uređenju, Statutu Grada, te Urbanističkom planu za urbano područje grada Sarajeva. Dokumenti za koje nije u podnožju naveden predlagač, uvršteni su u Nacrt Programa na prijedlog Gradonačelnika
Tema programirana: 27.01.2016.
Tema realizirana: 27.01.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika, budući da je bila sadržana u Programu rada za 2015. godinu, a nije je bilo moguće realizirati u programiranom roku


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik