Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Za sve predložene akte kojima se odlučuje o planskim dokumentima pravna osnova je sadržana u Zakonu o prostornom uređenju, Statutu Grada, te Urbanističkom planu za urbano područje grada Sarajeva. Dokumenti za koje nije u podnožju naveden predlagač, uvršteni su u Nacrt Programa na prijedlog Gradonačelnika
Tema programirana: 21.09.2016.
Tema realizirana:
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika, a rok izmijenjen na prijedlog Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik