Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova:
Tema programirana: 25.09.2019.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik