Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 26.04.2017.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik