Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 27.04.2016. godine, usvojilo je Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Hepok - Čengić Vila III“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 21/16).
Pravna osnova: Član 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prstornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/18), član 16. stav 1. tačka 1. i član 26. stav 1. tačka 2. Stuatuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08 - prečišćeni tekst).
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Cilj izrade Plana je preispitivanje planiranih planskih rješenja, u smislu davanja mogućnosti racionalnijeg rješenja gradnje i adekvatnog rješenja za saniranje klizišta u Gradačačkoj ulici.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica