Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar – Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 8/16 i 19/19).
Pravna osnova: Član 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/18), član 16. stav 1. tačka 1. i član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08 - prečišćeni tekst).
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Plan se radi u cilju preispitivanja planiranih rješenja kroz važeći planski dokument. U skladu sa novoplaniranim rješenjem potrebno je planirati opremanje područja adekvatnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica