Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 25.01.2017.
Tema realizirana: 13.03.2017.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj: ''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 11/17 odd 23. marta 2017. godine

Predlagač teme: Gradonačelnik