Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog - Skraćeni postupak
Razlog: Zakonska obaveza.
Pravna osnova: Zakonska obaveza po Zakonu o proračunima - budžetima u Federaciji BiH.
Tema programirana: Po potrebi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj o izvršenju Budžeta.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica