Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Zakon o budžetima u FBiH i član 72. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana:
Tema realizirana:
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika
Rok: po potrebi


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik