Rok:
Status: Razmatran i upućen u javnu raspravu
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 36/10) i član 74. Statuta Grada Sarajeva, a prema Politici Grada Sarajeva za mandatni period 2016.- 2020.
Tema programirana: 29.05.2019.
Tema realizirana: 29.05.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Gradska služba za obrazovanje, kulturu, sport i mlade je koordinaciono tijelo za pitanja mladih te je odgovorno za definiranje, usvajanje i provođenje programa djelovanja.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik