Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Poboljšanje nomotehničkog sadržaja Odluke u odnosu na prijašnju (važeću) Odluku o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ .
Pravna osnova: Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 30.03.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Regulisanje uvjeta i načina dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica