Rok:
Status: Razmatran i upućen u javnu raspravu
Forma: Nacrt
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 24.02.2016.
Tema realizirana: 24.02.2016.
Napomena:

Obaveza iz prošle godine – Tema se predlaže s ciljem zaštite interesa Grada Sarajeva u Vijećnici


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik